Kurumsal

Yönetmelik

10 Eylül 2013  SALI                                    Resmî Gazete                                       Sayı : 28761

         YÖNETMELİK

 

Fırat Üniversitesinden: 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim: Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri, 

b) Koordinatör: Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlerini, 

c) Merkez (FÜSEM): Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini, 

ç) Müdür: Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü, 

d) Müdür yardımcısı: Sürekli Eğitim Merkezi müdür yardımcılarını, 

e) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü, 

f) Üniversite: Fırat Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler vermek ve toplumun eğitim-kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları; ihtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek; Üniversite-sanayi, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolduğunda Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri; Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Müdür yardımcısı ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Müdür, en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.  Müdürün katılmadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır, Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün önerisi ile Rektör tarafından atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. 

Koordinatör 

MADDE 11 – (1) Alanları ile ilgili olarak Merkezin eğitim programlarını öneren ve Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği takdirde ilgili programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişidir. Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Koordinatörlerin de görevi sona erer. 

Koordinatörlerin görevleri 

MADDE 12 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, eğitim programları hazırlamak. 

b) Eğitim programı önerisini hazırlayıp,  önerilen programın açılmasından en az bir ay önce, bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna sunmak. 

c) Yürütmekte olduğu eğitim programıyla ilgili fiziki şartların sağlanmasından sorumlu olmak. 

ç) Eğitim programının yürütülmesi konusunda öğretim elemanları, öğrenciler ve işbirliğinde bulunulan kuruluş/dernek arasındaki iletişimi sağlamak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu,  Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/elemanları arasından Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından belirlenen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek salt çoğunlukla karar alır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri; Müdür tarafından her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek, eğitim programlarının düzenlenmesine, eğitim programlarında görev alacaklara ilişkin karar vermek, Merkezin bütçesini hazırlamaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversitenin ilgili kurullarının kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 18 – (1) 31/3/1992 tarihli ve 21188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.