Kurumsal

Yönerge

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin çalışma alanında bulunan eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi, yürütülmesi, bu eğitim programlarını bitirenlere verilecek katılım ve başarı belgesi ile sertifika koşullarının    belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge hükümleri; Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programlarını, eğitim programlarını yürütenleri, bu programlar sonunda verilen belgeleri ve eğitim programına kayıt yaptıran katılımcıları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge, 10/09/2013 tarih ve 28761 sayılı Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;

a)Aday: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi,

b)Başarı Belgesi: Merkezin açtığı sertifika programları dışındaki diğer programlar için yapılan sınavlarda başarı gösterenlere verilen belgeyi,

c)Eğitim Programı: Merkez tarafından açılan sertifika programı, seminer, konferans vb. eğitim faaliyetlerini,

ç)Eğitmen: Merkez tarafından açılan tüm eğitim programlarında eğitim veren kişileri,

d)İştirakçi: Merkez ile birlikte eğitim programı açarak beraber yürütülmesini sağlayan kamu ve özel kuruluşları,

e)Katılımcı: Merkez tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıtla ilgili sorumluluklarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılma hakkını kazanmış kişiyi,

f)Katılım Belgesi: Merkez tarafından açılan eğitim programlarına katılarak devam şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

g) Koordinatör: Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörünü,

ğ)Merkez(FÜSEM): Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

h)Müdür: Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

ı)Sertifika: Merkez tarafından açılan sertifika programlarına katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

i)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi

Eğitim Programlarının Açılması ve Yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Program koordinatörleri Eğitim programı önerisini “FÜSEM Eğitim Programı Öneri Dosyası” hazırlanıp,  önerilen programın açılmasından en az 1 ay önce,  bir dilekçe ile FÜSEM Yönetim Kuruluna sunarak gerçekleştirir.

“FÜSEM Eğitim Programı Öneri Dosyası”,

a) “Eğitim Programı Öneri Formu”,

b) “Ders Çizelgesi Formu”,         

c)  Öngörülen her ders için “Ders Bilgi Formu”,

d)  Eğitmenler için  “Özgeçmiş Formu”,

e) “FÜSEM Eğitim Programı Duyuru Metni Önerisi” eklenerek hazırlanır.

Madde 6-(1) Eğitim Programların açılması ve yürütülmesi aşağıdaki gibidir.

a) Tüm programların planlandığı gibi yürütülmesinden Müdür sorumludur.

b) Müdür programın yerini ve tarihini değiştirebilir.

c) Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan Çalışma Alanına ilişkin tüm faaliyetler Yönetim Kurulu onayı ile açılır ve yürütülür.

Eğitim Programının İptali

Madde 7-(1)Merkez tarafından açılacağı duyurularak, katılımcı kayıtları yapılan tüm eğitim programları, eğitim programı duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Eğitim programının iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından iade edilir.

Açılacak Programların Ücretleri

Madde 8-(1)Merkezin açacağı eğitim programlarının ücretlendirme şartları:

a) Merkezin düzenleyeceği eğitim programları ücretli veya ücretsiz olabilir.

b) Merkez tarafından açılacak olan tüm eğitim programlarının ne şekilde ücretlendirileceğine Yönetim Kurulu karar verir.

c) Eğitim Programına kayıt yaptırdıktan ve eğitim programı başladıktan sonra ayrılmak isteyen katılımcıya ödediği ücret iade edilmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle mükelleftir. Ancak katılımcının istemi dışında gerçekleşen (öngörülemeyen) bir durum olduğunda Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvurur ve nihai kararı Yönetim Kurulu verir.

d) Eğitim Programı ücret ve ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına Kayıt, Eğitim Programına Devam ve Sınavlar

Eğitim Programına Kayıtta İstenen Belgeler

Madde 9-(1) Adayların, Merkez tarafından açılan eğitim programlarına kayıt olabilmeleri için hazırlanan program başvuru formunu doldurmaları gerekir. Eğitim programları ücret koşullarını yerine getiren aday, katılımcı sıfatı kazanır.

Eğitim Programına Devam

Madde 10-(1) Katılımcılar açılacak tüm eğitim programlarında aşağıdaki devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

a) Katılımcı, açılacak eğitim programı sonunda belge alabilmesi için; teorik programın en az %70’ine, pratik ve uygulamalı programın en az %80’ine devam etmek zorundadır. Bir katılımcının sertifika programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanabilmesi için öncelikle eğitim programının en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür.

b) Eğitim programına devam durumu, ilgili Eğitmen tarafından takip edilir. Eğitmen devam durumunu gösteren çizelgeyi her eğitim programı bitiminde Merkeze teslim eder.

Sınavlar

Madde 11-(1)Sertifika Programları için sınav yapılması zorunlu olup, diğer eğitim programları için sınav yapılıp yapılmayacağına, sınav sayısına ve niteliğine Yönetim Kurulu karar verir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Katılımcının başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden 65 olması gereklidir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 12-(1)Eğitim programlarına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı olarak yedi (7) iş günü içinde Merkeze yapabilirler. İtiraz, ilgili Eğitmen ve Müdür tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilgiliye duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katılım Belgesi, Başarı Belgesi, Sertifika ve Kayıt Silme

Katılım Belgesi, Başarı Belgesi ve Sertifika

Madde 13-(1) Katılım, Başarı ve Sertifika Belgesi verilme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

a) Merkez tarafından düzenlenen herhangi bir eğitim programına belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcıya eğitim programının adı belirtilerek Katılımcı Belgesi verilir. Katılımcı Belgesi, eğitim programından sorumlu Eğitmen ve Müdür tarafından imzalanır.

b) Merkez tarafından düzenlenen sertifika programı dışındaki diğer eğitim programlarında yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılara Başarı Belgesi verilir. Başarı Belgesi, eğitim programından sorumlu Eğitmen ve Müdür tarafından imzalanır.

c) Sertifika programı şeklinde açılmış olan eğitim programını başarı ile tamamlayan katılımcılara eğitim programının adı belirtilerek sertifika verilir. Sertifikalar Rektör ve Müdür tarafından imzalanır.

d) Sertifika programlarındaki sınavlarda başarılı olamayan, ancak gerekli diğer yükümlülükleri yerine getirmiş katılımcılara sadece eğitim programına katıldıklarına dair bir Katılım Belgesi verilir. Katılım Belgesi ilgili Eğitmen ve Müdür tarafından imzalanır.

e) Sertifika, Katılım Belgesi ve Başarı Belgesi dışında Merkez tarafından verilecek diğer belge talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

Kayıt Silme

Madde 14-(1) Aşağıdaki hallerde katılımcının Yönetim Kurulu kararıyla eğitim programı ile ilişiği kesilir.

a) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması.

b) Eğitim programının düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

Madde 15-(1)

a)Fırat Üniversitesi birimlerinde görevli olan veya alanında uzman kişiler, Merkezde Yönetim Kurulunun onayı ile eğitim verebilir.

b)Merkezde eğitim vermek öğretim elamanının isteğine bağlıdır.

c) Eğitim verecek kişiler, müfredat programlarını, yapılacak sınav şekillerini, kaynak ve yayınlar  dahil olmak üzere eğitim için gerekli hazırlıkları ve özgeçmişlerini Yönetim Kurulunun belirlediği şekil ve şartlarda, Müdürlüğe dosya halinde teslim ederler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede düzenlenmeyen hususlar

Madde 16-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

Yürürlük

Madde 17-(1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18-(1) Bu Yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.