Kurumsal

Görev Kartları

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

MERKEZ MÜDÜRÜ

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Fırat Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin vizyonu, misyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek, denetlemek, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

 

 1. Yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak.
 2. Amacı doğrultusunda yönetmek.
 3. Yönetim kuruluna başkanlık yapmak.
 4. Projeler hazırlamak veya hazırlatmak.
 5. Faaliyet raporunu hazırlamak.
 6. Merkez adına her türlü iletişimi ve işbirliğini sağlamak.
 7. Rektör yetkisiyle harcama yetkilisidir.
 8. Eğitim faaliyetleri için gerekli koşulları sağlamak.
 9. Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
 10. Birim personelinin planlı/plansız eğitiminin sağlanmasından sorumludur.

 

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdür Yardımcısı, bağlı olduğu müdürlüğün verimliliğini arttırmak, kurallara ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için departman yöneticisine yardımcı olmakla görevlidir.

 1. Müdürün görevde olmadığı sürede vekalet etmek.
 2. FÜSEM  faaliyetlerini yerine getirmek.
 3. FÜSEM  müdürüne karşı sorumludur.
 4. Tüm proje ve görevlerde müdüre yardımcı olmak.
 5. Günlük işlemleri koordine etmek ve denetlemek için yöneticiyle birlikte çalışmak.
 6. Departman plan ve hedeflerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak.
 7. Çalışan performansını değerlendirmek ve gerektiğinde rehberlik etmek.
 8. Çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek.
 9. Çalışmalarla ilgili rapor oluşturma ve bunları müdür veya diğer yöneticilere sunmak.
 10. Müdür tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirmek

 

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

MALİ İŞLER

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bir kurumun parasal işleyişini, diğer kurumlarla olan ilişkilerini yürüten ve bütçesini planlayan değişmez birimdir. Mali işler bulunduğu birimin muhasebe finansman insan kaynakları ve idari işler gibi işlerini takip etmekle yükümlüdür.

 1. Dönemsel kurs işlemlerin takibi ve kontrolünü yapmak.
 2. Akademik ve idari personelin kurs ücret hesaplamalarını yapmak.
 3. Yılsonu kapanış işlemlerini yapmak.
 4. Döner Sermaye ile olan ilişkileri yürütmek.
 5. Personel bordrolarını kontrol etmek ve arşivlenecek belgeleri belirlemek.
 6. Yılsonu kapanış işlemlerini yapmak.
 7. Finansal kuruluşlar ile olan ilişkileri yürütmek.

 

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

SATIN ALMA

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bağlı olduğu firma kurum vs. ihtiyaç duyduğu mal yada hizmetin temini için uygun kaynak ve doğru fiyat araştırması yapan kişidir.

 

 1. Satın alma talep formlarını hazırlamak.
 2. Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.
 3. Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması.
 4. Satın alma oluru ve onay belgelerinin hazırlanması.
 5. Departmanlardan gelen talep formlarını inceleyerek alım listelerini düzenlemek.
 6. Mal bedellerini, miktarlarını, ödeme şekillerini muhasebeye bildirmek.
 7. Alınan malzemeleri talepte bulunan birimlere dağıtımını yapmak.
 8. Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,   görev ve işlemleri yerine getirir.

 

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.

 

 1. Görevli olduğu birimin tüketim ve demirbaş kayıtlarını almak.
 2. Sistem üzerinde takibatı yapmak.
 3. Tüm tüketim ve demirbaş malzemelerinin kayıt, zimmet, kayıttan düşme ve sistem üzerinde yapılacak olan diğer işlemleri yapmak.
 4. Yapılan işlemleri kayıt altına almak ve arşivlenmesini sağlamak.
 5. Yıl sonu sayım işlemlerini yapmak.
 6. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak.
 7. Üst yöneticiler tarafından kendisine verilecek diğer işleri yapmak.

 

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

SEKRETERLİK

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Sekreter, bulunduğu birim ve yönetici için temel büro, organizasyon ve ofis sorumluluklarını yerine getiren kişiye verilen mesleki unvandır. Sekreter, ofise gelen insanlara profesyonel bir karşılama sunarak iş imajını yansıtır.

 

 

 1. Kurum içinde ve kurum dışında yürütülmesi gereken tüm işleri takip eden büro görevlisidir.
 2. Bulunduğu birim konusunda bilgi sahibidir.
 3. Kendisi için belirlenen yetki sınırını aşmadan karar verebilen büro yetkilisidir.
 4. Sahip olması gereken en önemli özellikler mesleki nitelik dış görünüş ve davranış kurallarıdır.

Görev Kartı Tanımı

Doküman No

 

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

 

TEMİZLİK SORUMLUSU

Revizyon No

 

Sayfa

 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 1. İş planında ve görev kartlarında tanımlanan işlerin talimatlara uygun standartlara göre yerine getirmek.
 2. Kullanılan malzemenin iş bitiminde düzgün ve temiz olarak depoya kaldırmak.
 3. Verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmek.
 4. Elindeki ekipmanın bakım ve temizliğini yapmak.
 5. Tüm şikayet ve dilekleri amire iletmek.